:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
96
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

 

งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียน จัดทำหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร ส่งเสริม นิเทศ ติดตามและกำกับให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด มีหน้าที่ ให้บริการสมาชิกห้องสมุด การยืมหนังสือ รับ - ส่งหนังสือ จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาหนังสือใหม่ ซ่อมบำรุงหนังสือเก่า ทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดทำสถิติการให้บริการห้องสมุด ดำเนินงานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานแนะแนวการศึกษา

งานแนะแนวการศึกษา มีหน้าที่  จัดทำทะเบียนสะสม จัดทำทุนการศึกษา อาหาร ค่ารถ สมุด หนังสือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หาข้อมูลด้านการศึกษาต่อ แหล่งประกอบการและวิชาเรียนต่อ รวบรวมข้อมูลด้านแนะแนว จัดทำเอกสารแนะแนว จัดนิทรรศการแนะแนว ประสารงานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา เพื่อควบคุมความประพฤติ แนะนำให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีหน้าที่ ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนประจำวัน กิจกรรม ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย