การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

พิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้บริหารกับคณะครูในโรงเรียน

65-2-3

 

จุดเน้นคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสุจริต

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป