:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
96
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

งานการเงิน มีหน้าที่ จัดทำบัญชีเบิกจ่ายทุกประเภท เก็บรักษาเงินสด จัดเก็บเอกสารการเงิน ควบคุม/ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน รายงานงบเดือน รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไตรมาส เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่ จัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบำรุงรักษาพัสดุ การปรับปรุงซ่อมแซม การตรวจสอบพัสดุและการจำหน่ายพัสดุประจำปี ให้ความรู้และประสานงานกับคณะครู หมวดวิชาต่างๆ ควบคุมการเบิกจายพัสดุ ดูแลบำรุงรักษาพัสดุ ลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่ ดูแลรับลงทะเบียนหนังสือเข้า - หนังสือออก หนังสือนำส่ง ตอบรับหนังสือราชการ ตรวจสอบข้อมูลจาก e - office และอินเตอร์เน็ต ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้งานแต่ละฝ่ายเป็นไปตามระบบ ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ เมื่อมีคำสั่งจากหน่วยเหนือให้ปฏิบัติหรือรายงานการปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

งานตรวจสอบ/ติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินทุกประเภท จัดทำและเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของแต่ละฝ่าย ให้ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง ควบคุมดูแลและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนงาน มีหน้าที่ จัดทำและเสนอของบประมาณ (แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี และสารสนเทศ) วิเคราะห์ทิศทาง กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง/แผนงานโครงการ/สารสนเทศ และกิจกรรมหลัก จัดทำเอกสารเพื่อเสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ รวบรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย