^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
17757
เนื้อหา
193
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           "ในปี 2558 นักเรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารและครูเป็นผู้นำวิชาการ มีการกระจายอำนาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา"

 

พันธกิจ (Mission)

           1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตร  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และมีความเป็นสากล  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

           2. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

           3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

           4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

 

 

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ https://kd-p.ac.th, https://www.kd-p.ac.th 

โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>