^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t401.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8838
เนื้อหา
149
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
​ประจำปีงบประมาณ 2563

 


 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8 Q&A ลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E-Service คลิกที่นี่
 

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Webboard
- แนะนำสำนักงานเขต
- ช่องทางร้องเรียนระบบ EGP
- ข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-EGP
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Webboard
- แนะนำสำนักงานเขต
- ช่องทางร้องเรียนระบบ EGP
- ข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-EGP
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O42 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ในช่วงเช้าโรงเรียนแคนดงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า

โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนักเรียนและผู้กำกับร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ 

 

ลำดับที่

เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1

28 ธันวาคม 2529

นายสุคนธ์ ปะโพทะพัง (ปรัชญาวงศ์ชัย)

ครูใหญ่

2

5 พฤศจิกายน 2535

นายสมจิต วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

9 มกราคม 2542

นางไพจิตร หรรษาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

19 ธันวาคม 2545

นายประจวบ วงสีสา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

8 ตุลาคม 2551

นายอำนาจ ศรีศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

4 ธันวาคม 2555 

นายโกศล  เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

7

1 พฤศจิกายน 2561
ถึง 10 กรกฎาคม 2563

นายวิรัตน์   แสงกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

       

 ป้ายและประตูทางเข้าโรงเรียน

 

 

 หอพระพุทธปฏิมาประธานแคนดงพิทยาคมสถิตศิษยานุสรณ์

 

 อาคาร 4

 

 หอศิลป์

 

 ด้านหน้าอาคาร 4

 

 อาคารหอประชุม

 

 

 

 อาคาร 1

 

 โรงอาหาร

 

 

 

 

 

 

 อาคาร 2

 ฝ่ายปกครอง อาคาร 3

ประตูทางเข้า-ออก

 

 

 

 

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ www.kd-p.ac.th
โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>