:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
116
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

         - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

       - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

       - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

        - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

        - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

        - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

 กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564

 ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

 พรบ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

 พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

 พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ายการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน