1. นายพิจิตร  ศักดิ์ศรีท้าว                 ผู้ทรงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ

2. นายบุญหนา  ศรีลาดเลา               ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ

3. นายปัญญา  แก่นดี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

4. ร้อยตำรวจตรีภาคภูมิ  ทุมนาหาด    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

5. นายบุญร่วม  จิมานัง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

6. นายจักรี  ราชาโคตร                    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

7. นายธนาเดช  ปะวะศรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

8. นายประหยัด  สำราญดี                ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ

9. นายสมนึก  สิงหพีระกุล                ผู้แทนครู                   กรรมการ

10. นายอรรถพงศ์  วงศ์จันทร์           ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ

11. นายวิเชียร  ดำริห์                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

12. นายนันทวัฒน์  ยินดี                  ผู้แทนศิษย์เก่า            กรรมการ

13. พระมหาเย็น  ศิริมังคโล             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

14. นายใจ  สร้อยแสง                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

          15. นายโกศล  เสนาปักธงไชย         ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ