:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
17885
เนื้อหา
193
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

การบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่  วางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน การจัดอบรมประชุมหรือสัมมนาครูในโรงเรียน จัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่  จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครู ในที่ปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ รวบรวมหลักฐาน จัดทำสถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางเพศ

งานป้องกันยาเสพติด และปัญหาทางเพศ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและปัญหาทางเพศ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการนักเรียน

 

งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำระเบียนข้อบังคับ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน แนวปฏิบัติทางราชการ คู่มือครู คู่มือนักเรียน และจัดแผนกิจการนักเรียนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการนักเรียน การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยฯ

งานกิจการนักเรียน การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าที่ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน จัดทำแผนภูมิงานกิจการนักเรียน ประสานงานกิจการนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน กำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และประเมินผลงานกิจการนักเรียน