ของโรงเรียน

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนา

 

คติธรรม

ปัญญา เว ธเนน เสยฺโย ” “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

อักษรย่อ

ค.พ.

 

สีประจำโรงเรียน

เขียวเหลือง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวสายทุ่งด้านเหนือของโรงเรียนและความ
เขียวชอุ่มของไร่อ้อยด้านทิศใต้ของโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง รวงข้าวที่สุกเหลืองอร่ามและดอกอ้อยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

 

สัญลักษณ์/ตราประจำโรงเรียน

 

 ความหมาย

 1. คติธรรม มุ่งเน้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา ก่อให้เกิดสติปัญญาและความรู้

 2. ต้นแคนเป็นภาษาท้องถิ่น คือ ต้นตะเคียนทอง ซึ่งเป็นบริเวณ ตั้งหมู่บ้านแคนดงเป็นปัจจุบันเดิมเป็นต้นแคน จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อแคนดง

3. ช้าง บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีช้างป่าอาศัยอยู่มากมาย
4. พื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มใช้ในการเพาะปลูกและทำนาไปจรดแม่น้ำมูล
5. ดาว 2 ดวง เป็นปณิธานแน่วแน่ในการศึกษาเป็นความหวังสูงส่งและความสำเร็จ

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

ประจำปีการศึกษา 2/2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
(อ้างอิงจาก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1031260911&Area_CODE=101732

 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (DMC2564)
ณ 25 มิถุนายน 2564 

ระดับชั้น

จำนวนคน

รวม

ชาย

หญิง

Sputnik 1 6 13 19

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

8 17 25

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

16

12 28

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

15 15 30

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

15

16 31

มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

16

17 33

รวม

76

90 166

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

11

18 29

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

13

15 28

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

17

15 32

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

11

17 28

มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

13

17 30

รวม

65

82 147

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2

26 28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

14

14 28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

18

10 28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

21

10 31

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

18

15 33

รวม

73

75 148

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

214

247 461
Sputnik 4

6

12 18

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

4 24 28

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

8

22 30

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

15

18 33

รวม

33

76 109

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

7

21 28

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

10

24 34

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

9

20 29

รวม

26

65 91

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

3

24 27

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

6

11 17

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

7

11 18

รวม

16

46 62

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

75

187 262

รวมทั้งสิ้น

289

434 723