ในปีการศึกษา 2557 มีคณะกรรมการนักเรียน ดังต่อไปนี้

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.