1. นายพิจิตร  ศักดิ์ศรีท้าว                ผู้ทรงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิพงษ์ ผิวจันทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ

3. นายปัญญา  แก่นดี                     ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

4. ดาบตำรวจปรีชา อุสารัมย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

5. นายศิริพงษ์  พูลวงศ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

6. นายสมคิด  สุโพธิ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

7. นายอุเทน  คำภีระ                       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

8. นายมานิตย์ ขวัญทอง                  ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ

9. นายจรรยวรรธน์ พงศ์แก้วดี            ผู้แทนครู                   กรรมการ

10. นายสมควร สุโภชน์                    ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ

11. นายวิเชียร  ดำริห์                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

12. นายนันทวัฒน์  ยินดี                  ผู้แทนศิษย์เก่า           กรรมการ

13. พระครูจิตสีลา  ภิรม                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

14. พระอาจารย์ประสงค์ สุจินโน        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

          15. นายนิวัฒน์ โพธิมาศ                  ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ