^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
9011
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ชื่อ – สกุล :  นางสุนัชชา  แสงจันทร์

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิชาเอก :  เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  1 ก.ค.2515

 

ชื่อ – สกุล :  นางกมลชนก  มาเจริญ

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  15 พ.ค.2521

ชื่อ – สกุล :  นางสาวหัทยา  ชะรองรัมย์

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  20 กันยายน 2535

 

ชื่อ – สกุล :  นางโฉมฉาย  บูระพิน

 

ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ

 

วิชาการเอก :  สถิติประยุกต์

 

วุฒิการศึกษา :  วท.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  17 ก.ย.2522

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

ชื่อ – สกุล :  นางสำเภา  รุ่งนิยม

 

ตำแหน่ง  :  ครู (คศ.3)

  

วิชาเอก :  ภาษาอังกฤษ

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  9 ก.ย.2510

 

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  25 พ.ค.2542

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายเสถียร  โพธิมาศ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

 

วิชาเอก :  ภาษาอังกฤษ

 

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  10 ส.ค.2506

 

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  1 ก.ย.2529

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางวรรณี  ถาวรผล

  

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก :  ภาษาอังกฤษ

  

วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  17 มิ.ย.2505

 

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  24 ก.พ.2535

 

ชื่อ – สกุล :  นายสมพงษ์  สะลอยรัมย์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1) 

 

วิชาเอก :  ภาษาอังกฤษ

 

วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  22 พ.ค.2508

 

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  20 ก.ค.2553

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายบุญถึง   บูรณ์เจริญ

 นักการภารโรง

2

นายปิยะกร   ศรเรือง

 นักการภารโรง

3

นางปุณยวีร์   ศรีโอสถ

 นักการภารโรง

4

นายประสิทธิ์   บัวชิด

 นักการภารโรง

 

ชื่อ – สกุล :  นายภาณุพงศ์  ศุภอุดร

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3), หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

วิชาเอก :  การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  3 พ.ย.2520

วันเดือนปีที่บรรจุ :  7 มี.ค.2546

ชื่อ – สกุล :  นางสุภาพร  ศรีลาดเลา

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาเอก : จิตวิทยาให้คำปรึกษา

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  15 ก.ย.2507

วันเดือนปีที่บรรจุ :  15 ก.ย.2534

ชื่อ – สกุล :  นายเกริกฤทธิ์  บุดดา

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  2 มี.ค.2511

วันเดือนปีที่บรรจุ :  28 ธ.ค.2536

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางกชกร  สิทธะนะ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาการเอก :  เกษตรกรรม

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  28 ก.ค.2518

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  26 ต.ค.2548

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางจินตนา  ยารัมย์

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาการเอก :  คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  5 มิ.ย.2521

วันเดือนปีที่บรรจุ :  18 มี.ค.2547

ชื่อ – สกุล :  นางพุมพ์พิศา  นาคขำ

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

วิชาการเอก :  คอมพิวเตอร์ศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  24 ส.ค. 2523

วันเดือนปีที่บรรจุ :  26 พ.ย. 2547

 

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ www.kd-p.ac.th
โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>