นักการภารโรง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายบุญถึง   บูรณ์เจริญ

 นักการภารโรง

2

นายปิยะกร   ศรเรือง

 นักการภารโรง

3

นางปุณยวีร์   ศรีโอสถ

 นักการภารโรง

4

นายประสิทธิ์   บัวชิด

 นักการภารโรง