ชญาของโรงเรียน

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนา

 

คติธรรม

ปัญญา เว ธเนน เสยฺโย ” “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

อักษรย่อ

ค.พ.

 

สีประจำโรงเรียน

เขียวเหลือง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวสายทุ่งด้านเหนือของโรงเรียนและความ
เขียวชอุ่มของไร่อ้อยด้านทิศใต้ของโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง รวงข้าวที่สุกเหลืองอร่ามและดอกอ้อยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

 

สัญลักษณ์/ตราประจำโรงเรียน

 

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวน

รวม

ชาย

หญิง

1

ผู้บริหาร

2

1

3

2

ข้าราชการครู

23

20

43

3

พนักงานราชการ

-

3

3

4

อัตราจ้าง

-

-

-

5

พนักงานธุรการ

-

1

1

6

ครูต่างชาติ

-

-

-

7

นักการภารโรง

4

1

5

รวมทั้งสิ้น

29

26

55

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ณ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น

จำนวนคน

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

23  31 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

15 

10  25 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

18  10  28 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

18 

10  28 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

16 

10  26 

รวม

 75

63   138

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 8

25  33

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

15 

19 34 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

15 

13 28 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

16 

10 26 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

14

11 25 

รวม

68

78 146 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

9

29   38

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

18 

17  35 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

20 

16  36 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

26 

15  41 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

20 

17  37 

รวม

93

94 187

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

236 

 235  471 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

6

27  33

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

21  28

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

22   31 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

10 

21  31

รวม

32

91 123

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

7

24 31

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

8

17 25

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

6

20 26

มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

7

16 23

รวม

28

77 105

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 7

 26 33

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 18 27

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 10

 16 26

มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 12

 15 27

รวม

 38

 75 113

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

 98

 243 341 

รวมทั้งสิ้น

 334

 478 812