โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ที่ 11 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 โทรศัพท์ 044-193064 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

ประวัติโดยย่อ

ในเดือนพฤศจิกายน 2527 สภาตำบลแคนดง โดยมี นายปรีชา ลี้ประเสริฐ เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาที่ดินสำหรับก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยได้ขอรับบริจาคจากข้าราชการ และ ประชาชนในเขตตำบลแคนดง สระบัวและอำเภอสตึก ได้เงินจำนวน 167,450 บาท จึงได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 35 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา และได้ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานการได้มาของที่ดินต่อกรมสามัญศึกษาเพื่อขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล

วันที่ 16 ธันวาคม 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีหนังสืออนุมัติให้ตั้งโรงเรียนแคนดงพิทยาคมและให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2528 สามารถรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 75 คน จำนวน 2 ห้องเรียน มีครู 5 คน โดยมี นายพิสุทธิ์ วิทยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้อาศัยวัดราษฎร์ทรงธรรมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างรอการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ ชค 104

วันที่ 28 ธันวาคม 2529 นายสุคนธ์ ปะโพทะพัง (ปรัชญาวงศ์ชัย) เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 นายสมจิต วิริยะ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2542 นางไพจิตร หรรษาวงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 19 ธันวาคม 2545 นายประจวบ วงสีสา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 นายอำนาจ ศรีศิลา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายโกศล  เสนาปักธงไชย  เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน