:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
12849
เนื้อหา
192
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (นายสุเทพ  วัฒนพงศ์ศิริ)

 

       มีหน้าที ช่วยผู้อำนวยการกำหนดแผนงาน นโยบาย จัดระบบงานประสานงาน นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานแผน /แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี งานสารสนเทศ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นายสุเทพ  วัฒนพงศ์ศิริ)

 

      มีหน้าที่ ช่วยผู้บริหารกำหนดนโยบาย วางแผนงานและจัดระบบงาน ควบคุมประสานงาน ช่วยแก้ปัญหาในการบริหารงานด้านวิชาการ นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน อำนวยความสะดวก ประสานงานกับกลุ่มสาระวิชา จัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูไ้ดใช้ และผลิตสื่อแพร่หลายมากขึ้น จัดบริการให้ความรู้แก่ชุมชน รายงานการตรวจนิเทศการสอน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายจรรยวรรธศ์  พงศ์แก้วดี)

 

      มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมประสานงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารทั่วไป จัดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ กำกับติดตามการทำงาน และมอบหมายงานของนักการฯ และแม่บ้าน ประเมินผลงานในฝ่ายบริการ ทุกงานและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล (นางเพ็ชมณี   แก้วนอก)

 

      มีหน้าที่ ช่วยผู้บริหารปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคล รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารงานฝายปกครอง วางกรอบการปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย