:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8980
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (นายสุเทพ  วัฒนพงศ์ศิริ)

       มีหน้าที ช่วยผู้อำนวยการกำหนดแผนงาน นโยบาย จัดระบบงานประสานงาน นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานแผน /แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจำปี งานสารสนเทศ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางกัญญา  คู่กระสังข์)

      มีหน้าที่ ช่วยผู้บริหารกำหนดนโยบาย วางแผนงานและจัดระบบงาน ควบคุมประสานงาน ช่วยแก้ปัญหาในการบริหารงานด้านวิชาการ นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน อำนวยความสะดวก ประสานงานกับกลุ่มสาระวิชา จัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูไ้ดใช้ และผลิตสื่อแพร่หลายมากขึ้น จัดบริการให้ความรู้แก่ชุมชน รายงานการตรวจนิเทศการสอน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางยุวดี  เมฆบุษยา)

      มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมประสานงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารทั่วไป จัดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ กำกับติดตามการทำงาน และมอบหมายงานของนักการฯ และแม่บ้าน ประเมินผลงานในฝ่ายบริการ ทุกงานและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล (นายสมนึก  สิงหพีระกุล)

      มีหน้าที่ ช่วยผู้บริหารปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคล รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ประสานงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารงานฝายปกครอง วางกรอบการปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย