::ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)::

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ​ประจำปีงบประมาณ 2565


 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8 Q&A

เว็บบอร์ด>>  ลิกที่นี่

สมุดเยี่ยม>> คลิกที่นี่

O9 Social Network

    กิจกรรมต่าง ๆ ของร.ร. คลิกที่นี่

    แคนดงพิทย์สุจริตใจ คลิกที่นี่

    ฝ่ายวิชาการ  คลิกที่นี่

    งานปกครองโรงเรียนคลิกที่นี่

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O10 แผนดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

คลิกที่นี่

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ คลิกที่นี่

รายงานผลการสำรวจฯ คลิกที่นี่

O17 E-Service คลิกที่นี่
 

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เว็บบอร์ด>> ลิกที่นี่

สมุดเยี่ยม>> คลิกที่นี่

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เว็บบอร์ด>> ลิกที่นี่

สมุดเยี่ยม>> คลิกที่นี่

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O42 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่